Bases del X Premi de Narrativa Breu «Caterina Albert» de 2019

1. Poden optar a aquest premi els autors i les autores que, en acabar el termini de presentació, no tinguin més de 27 anys i presentin obres de narrativa originals, escrites en llengua catalana i inèdites (no publicades en cap format ni difoses per Internet), i que compleixin el que s’estableix en aquestes bases. En queden excloses les persones que hagin guanyat convocatòries anteriors d’aquest premi.

2. Els autors i les autores no podran presentar a aquesta convocatòria més d’una obra.

3. Les obres poden ser de tema lliure, han de tenir una extensió de 14.000 caràcters com a màxim, amb espais blancs inclosos, i no han d’incloure imatges ni il·lustracions, a excepció d’aquelles que siguin imprescindibles per a la comprensió del contingut.

4. Les obres hauran de presentar-se obligatòriament sota pseudònim. A la primera pàgina de l’obra s’indicarà clarament el títol i el pseudònim o lema.

5. Les obres es presentaran a través de la pàgina web dels Premis Literaris (http://premis-literaris.uab.cat), on hi haurà un formulari electrònic que s’haurà d’emplenar seguint les instruccions i mitjançant el qual s’adjuntarà l’obra en un document en format Word,
OpenOffice o RTF. Només s’acceptaran les obres presentades en aquests formats.

6. El termini de presentació dels originals començarà el 10 de desembre de 2018 i finalitzarà l'11 de febrer de 2019 a les 24 h.

7. Les entitats organitzadores garanteixen que les dades personals recollides en el formulari no seran facilitades als membres del Jurat fins que no s’hagi concedit el premi. Els membres del Jurat, durant el procés de deliberació, solament tindran accés al títol, al pseudònim o lema i al contingut de l’obra.

8. L’autor o autora de l’obra guanyadora percebrà la quantitat de cinc-cents euros (500 €) en concepte de premi, d’acord amb la fiscalitat vigent.

9. L’obra guanyadora serà editada i publicada en format electrònic d’accés gratuït pel Servei de Publicacions de la UAB. La participació en aquest premi implica la cessió a favor de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, en exclusiva, de tots els drets patrimonials de propietat intel·lectual de les obres o prestacions protegides que es puguin derivar de la seva participació per tal de difondre-les en qualsevol format, suport i modalitat, incloent-hi qualsevol mitjà gràfic, audiovisual, sonor, Internet i qualsevol mitjà de posada a disposició interactiva. Aquesta cessió és a títol gratuït fins al període màxim de protecció legal.

10. El veredicte del Jurat es donarà a conèixer el 9 de maig de 2019 en l’acte de lliurament de premis que es farà a la Universitat Autònoma de Barcelona, coincidint amb la commemoraciódel 50è aniversari de la institució i posteriorment es farà constar a la pàgina web dels Premis Literaris, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a la pàgina web municipal (www.cerdanyola.cat) i als mitjans de comunicació locals. El veredicte del Jurat és inapel·lable. La persona guanyadora o en la qual delegui s’haurà de personar a l’acte per recollir el premi. La no-assistència a l’acte s’interpretarà com la renúncia al premi.

11. El premi pot declarar-se desert si així ho decideix el Jurat.

12. El Jurat estarà format per cinc persones de reconegut prestigi entre les quals hi haurà un president i quatre vocals. Un responsable tècnic assistirà a les reunions i actuarà com a secretari. La composició del Jurat es donarà a conèixer abans d’acabar el termini de presentació de les obres mitjançant la pàgina web dels Premis Literaris i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

13. La participació en el premi pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases es resoldran segons el criteri del Jurat.

Attach: