Bases del XXXII Premi de Poesia «Divendres Culturals» 2015

1. Poden optar a aquest premi els autors i les autores que presentin obres originals, inèdites i escrites en llengua catalana i castellana indistintament, i que compleixin el que s’estableix en aquestes bases. En queden exclosos els qui hagin guanyat convocatòries anteriors d’aquest premi.

2. Els autors i les autores no podran presentar a aquesta convocatòria més d’una obra. Les obres que es presentin a aquest premi no es poden presentar al Premi de Poesia «Miquel Martí i Pol».

3. Les obres poden ser de tema lliure, han de tenir l’extensió habitual en els llibres de poesia (mínim 400 versos i màxim 600 versos), i no han d’incloure imatges ni il·lustracions, a excepció d’aquelles que siguin imprescindibles per la comprenssió del seu contingut. Les pàgines han d’estar numerades. Queden excloses les obres que s’expressin en prosa poètica.

4. Les obres hauran de presentar-se obligatòriament sota pseudònim. A la primera pàgina de l’obra s’indicarà clarament el títol i el pseudònim o lema.

5. Les obres s’han de presentar a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (www.cerdanyola.cat), on hi haurà un formulari electrònic que s’haurà d’emplenar seguint les instruccions i mitjançant el qual s’adjuntarà l’obra en un document en format PDF. Només s’acceptaran les obres presentades amb aquest suport i format.

6. El termini de presentació dels originals començarà el 12 de gener de 2015 i finalitzarà el 28 de febrer de 2015 a les 24 h.

7. El premi està organitzat per Divendres Culturals amb el suport  de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Les entitats organitzadores garanteixen que les dades personals recollides en el formulari electrònic no seran facilitades als membres del Jurat fins que no s’hagi concedit el premi. Els membres del Jurat, durant el procés de deliberació, solament tindran accés al títol, al pseudònim o lema i al contingut de l’obra.

8. La persona guanyadora percebrà la quantitat de mil euros (1.000 €) en concepte de premi i d’avançament de drets d’autor de la primera edició. Es concedeix un únic premi a la millor obra, sigui en llengua catalana o castellana, indistintament.

9. L’obra guanyadora serà editada i publicada pel Servei de Publicacions de la UAB, que signarà amb l’autor o autora un contracte de cessió de drets, de conformitat amb la normativa aplicable.

10. El veredicte del Jurat, que és inapel·lable, segons l’acta que n’aixecarà el/la secretari/ària en el moment de la reunió, es donarà a conèixer el 7 de maig de 2015 en l’acte de lliurament de premis que es farà al Museu d’Art de Cerdanyola–Can Domènech, i es farà constar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. El veredicte del Jurat és inapel·lable. La persona guanyadora no podrà delegar la recollida del premi llevat que sigui per causa de força major prèviament justicada. La no-assistència a l’acte s’interpretarà com la renúncia al premi.

11. El premi pot declarar-se desert si així ho decideix el Jurat.

12. El Jurat estarà format per Esteban Conde, Dora Huerta, Jesús Isanta, Juan Antonio Pallero y Miquel Sánchez.

13. La participació en el premi pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases es resoldran segons el criteri del Jurat.