Bases del XX Premi de Poesia «Miquel Martí i Pol» 2015

1. Poden optar a aquest premi els autors i les autores que presentin obres originals, inèdites i escrites en llengua catalana, i que compleixin el que s’estableix en aquestes bases. En queden exclosos els qui hagin guanyat convocatòries anteriors d’aquest premi.

2. Els autors i les autores no podran presentar a aquesta convocatòria més d’una obra. Les obres que es presentin a aquest premi no es poden presentar al Premi de Poesia «Divendres Culturals».

3. Les obres poden ser de tema lliure, han de tenir l’extensió habitual en els llibres de poesia (a partir de quatre-cents versos), i no han d’incloure imatges ni il·lustracions, a excepció d’aquelles que siguin imprescindibles per a la comprenssió del seu contingut.

4. Les obres hauran de presentar-se obligatòriament sota pseudònim. A la primera pàgina de l’obra s’indicarà clarament el títol i el pseudònim o lema.

5. Les obres es presentaran a través de la pàgina web dels Premis Literaris de la UAB, on hi haurà un formulari electrònic que s’haurà d’emplenar seguint les instruccions i mitjançant el qual s’adjuntarà l’obra en un document en format Word, OpenOffice o RTF. Només s’acceptaran les obres presentades amb aquest suport i format.

6. El termini de presentació dels originals començarà el 12 de gener de 2015 i finalitzarà el 28 de febrer de 2015 a les 24 h.

7. Les entitats organitzadores garanteixen que les dades personals recollides en el formulari no seran facilitades als membres del Jurat fins que no s’hagi concedit el premi. Els membres del Jurat, durant el procés de deliberació, solament tindran accés al títol, al pseudònim o lema i al contingut de l’obra.

8. L’autor o autora de l’obra guanyadora percebrà la quantitat de mil euros (1.000 €) en concepte de premi i d’avançament de drets d’autor de la primera edició.

9. L’obra guanyadora serà editada i publicada pel Servei de Publicacions de la UAB, que signarà amb l’autor o autora un contracte de cessió de drets de conformitat amb la normativa aplicable.

10. El veredicte del Jurat es donarà a conèixer el 7 de maig de 2015, en l’acte de lliurament de premis que es farà al Museu d’Art de Cerdanyola–Can Domènech, i es farà constar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. El veredicte del Jurat és inapel·lable. La persona guanyadora o en la qual delegui s’haurà de personar a l’acte per recollir el premi. La no-assistència a l’acte s’interpretarà com la renúncia al premi.

11. El premi pot declarar-se desert si així ho decideix el Jurat.

12. El Jurat estarà format per cinc persones de reconegut prestigi nomenades pel rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, o la persona en qui delegui, entre les quals hi haurà un president i quatre vocals. Un responsable tècnic assistirà a les reunions i actuarà com a secretari. La composició del Jurat es donarà a conèixer abans d’acabar el termini de presentació de les obres, mitjançant la pàgina web del Servei de Publicacions de la UAB i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

13. La participació en el premi pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases es resoldran segons el criteri del Jurat.