Bases del XXX Premi de Novel·la «Valldaura-Memorial Pere Calders» 2024

Bases del XXX Premi de Novel·la «Valldaura-Memorial Pere Calders» 2024

1. Poden optar a aquest premi els autors i les autores que presentin novel·les originals, escrites en llengua catalana i inèdites (no publicades en cap format ni difoses per Internet) i que compleixin el que s’estableix en aquestes bases. En queden excloses les persones que hagin guanyat convocatòries anteriors d’aquest premi.

2. Els autors i les autores no podran presentar a aquesta convocatòria més d’una obra.

3. Les obres poden ser de tema lliure, han de tenir una extensió compresa entre 200.000 i 600.000 caràcters, amb espais blancs inclosos, i no han d’incloure imatges ni il·lustracions, a excepció d’aquelles que siguin imprescindibles per a la comprensió del contingut. 

4. Les obres hauran de presentar-se obligatòriament sota pseudònim. A la primera pàgina de l’obra s’indicarà el títol i el pseudònim o lema. No hi ha de constar cap informació que permeti identificar o deduir l’autoria de l’obra, ni a l’interior ni a les metadades del document. 

5. Les obres es presentaran a través de la pàgina web dels Premis Literaris (https://premis-literaris.uab.cat), on hi haurà un formulari electrònic que s’haurà d’emplenar seguint les instruccions i mitjançant el qual s’adjuntarà l’obra en un document en format Word o OpenOffice. Només s’acceptaran les obres presentades en aquests formats. 

6. El termini de presentació dels originals començarà el 15 de desembre de 2023 i finalitzarà el 9 de febrer de 2024 a les 24 h. 

7. Les entitats organitzadores garanteixen que les dades personals recollides en el formulari no seran facilitades als membres del jurat fins que no s’hagi concedit el premi. Els membres del jurat, durant el procés de deliberació, solament tindran accés al títol, al pseudònim o lema i al contingut de l’obra. 

8. L’autor o autora de l’obra guanyadora percebrà la quantitat de tres mil euros  (3.000 €) en concepte de premi, d’acord amb la fiscalitat vigent. 

9. L’obra guanyadora serà editada i publicada en format imprès i electrònic pel Servei de Publicacions de la UAB, que signarà amb l’autor o autora un contracte de cessió de drets, de conformitat amb la normativa aplicable. .

10. El veredicte del jurat es donarà a conèixer el mes de maig de 2024, en un acte públic de lliurament de premis que es comunicarà amb antelació a la pàgina web oficial dels Premis Literaris (https://premis-literaris.uab.cat), al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal (www.cerdanyola.cat). El veredicte del jurat és inapel·lable. 

11. La persona guanyadora o en la qual delegui s’haurà de personar als actes de lliurament de premis i de presentació d’obres. La no-assistència als actes suposarà la renúncia al premi.

12. El Premi pot declarar-se desert si així ho decideix el jurat. 

13. El jurat estarà format per quatre o cinc persones de reconegut prestigi, entre les quals hi haurà un president i quatre vocals. Un responsable tècnic assistirà a les reunions i actuarà com a secretari. La composició del jurat es donarà a conèixer abans d’acabar el termini de presentació de les obres mitjançant la pàgina web dels Premis Literaris i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

14. La participació en el Premi pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases es resoldran segons el criteri del jurat.